Our Project

Hear & Found ก่อตั้งขึ้นเพื่อลดการมองเป็นอื่น โดยเฉพาะกับกลุ่มชาติพันธุ์ ผ่านการเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมที่หลากหลาย ด้วยดนตรีและเสียงท้องถิ่นที่ชุมชนมีส่วนร่วม 

เริ่มจากปัญหา

ประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธุ์มากถึง 70 กลุ่ม หรือคิดเป็น 10% ของประชากรไทยทั้งประเทศ แต่หลายๆครั้ง เมื่อได้ยินคำว่า ชาติพันธุ์หรือชนเผ่า ภาพที่นึกขึ้นได้ภาพแรกๆนั้น มักเป็นภาพของกลุ่มคนที่ทำผิดกฎหมาย ทำเรื่องไม่ดี อาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดาร ยากไร้และน่าสงสาร นำมาซึ่งคำถามที่ว่า : ภาพเหล่านี้มีผลต่อความคิดของเราอย่างไร  และกลุ่มชาติพันธุ์เป็นแบบที่ว่าจริงหรือไม่?

จากการทำงานร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่นต่างๆ มากกว่า 3 ปี เราพบว่าการถูกดูแคลนหยั่งรากลึกถึงจิตใจ และส่งผลต่อแรงจูงใจในการดูแลวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนชาติพันธุ์เอง ในทางกลับกัน เรายังพบว่าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะดนตรี มีทั้งเอกลักษณ์ ท่วงทำนองที่โดดเด่น และมีคุณค่าทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

ร่วมมือกันเพื่อคนรุ่นหลัง

 เราในฐานะคนรุ่นใหม่ เชื่อว่าทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนยังสามารถเป็นอีกหนึ่งแรงในการเพิ่มโอกาสให้คนรุ่นหลังได้รู้จักประเทศไทยในมุมมองที่กว้างขึ้น และยังเป็นการส่งเสริม ต่อลมหายใจให้กับวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ใกล้สูญหาย ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างรายได้ให้คนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ ผ่านการสนับสนุนและทำงานร่วมกับเรา

Trusted By

Multidisciplinary Design & Sound Studio

สตูดิโอออกแบบที่เน้นการผสมผสาน และสร้างสรรค์สื่อ เพื่อสร้างความเข้าใจที่มากขึ้น

Our Services

Music and Sound Solution
For Brand, Media, Space and Online Platform

สร้างสรรค์งานดนตรีและออกแบบเสียงเพื่อส่งเสริมและสื่อสารให้กับแบรนด์ สื่อ เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และพื้นที่

Story Curation & Experience Design

จัดสรรเนื้อหา ออกแบบประสบการณ์ และกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น เวิร์คชอป ท่องเที่ยว และงานดนตรี

Cultural Research

ค้นคว้า และจัดทำข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น

Design Process

ออกแบบกระบวนการเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การเล่าเรื่องและการสร้างการมีส่วนร่วม

Communication Design

วางแผนกลยุทธ์และออกแบบการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ แคมเปญ กิจกรรม นิทรรศการ เวิร์คชอป ฯลฯ

Our Principle

Our Works

Sonic Elements: EARTH theme, sound installation at Moobaan Wonder

ลูกค้า: Wonderfruit Festival

พาร์ทเนอร์: MSCTY (Music City Studio)

คอนเซป: การค้นหาเสียงในตัวตนภายใต้ระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติที่ข้องเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น โลก น้ำ ไฟ เหล็ก และไม้ ซึ่งงานนี้ทางเราได้รับเลือกในฐานะศิลปินไทย ร่วมดำเนินกิจกรรมเวิร์คชอป แบ่งปันประสบการณ์การอัดเสียงแบบ Field Recording รวมถึงส่งต่อเสียงท้องถิ่นของไทยภายใต้ธีม Earth ในรูปแบบ Soundscape ประกอบโครงสร้างรากไม้ที่ถูกชุบชีวิตมาไว้ในพื้นที่หมู่บ้านวันเดอร์ ปี 2020 นอกจากนี้ ยังได้ทำการออกแบบประสบการณ์การฟัง พร้อมติดตั้งระบบเสียงสำหรับผลงานศิลปะชิ้นนี้

Tag: #MusicandSoundSolutions #ExperienceDesign #SoundSystemDesign #FieldRecordingWorkshop

World Music Series Vol. 1-5

จำนวนผู้เข้าร่วม: 1,500 คน

คอนเซป: นำเสนอดนตรีชนเผ่าและดนตรีท้องถิ่นในรูปแบบงานดนตรี ผ่านการออกแบบประสบการณ์การฟังดนตรีรูปแบบใหม่ เน้นเข้าถึงเรื่องราวทางวัฒนธรรม เสพย์ดนตรีท้องถิ่นฝีมือคนรุ่นใหม่ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยในแต่ละครั้งจะหมุนเวียนปรับเปลี่ยนคอนเซปและแนวดนตรี ไม่ว่าจะเป็น ดนตรีปกาเกอะญอ ดนตรีอีสานรุ่นใหม่ เต้นรำกับวงไทยทรงดำ หรือดนตรีของประเทศในแถบอาเซียน

Tag: #MusicandSoundSolution #StoryCuration #Experience Design #MusicEvent
#CulturalResearch

นิทรรศการ ม่วนซ่าน อีสานมิวสิก

จำนวนผู้ชม: 500 คน

ลูกค้า: CEA (CREATIVE ECONOMY AGENCY)

คอนเซป: นิทรรศการขนาดย่อม บอกเล่าเรื่องราวดนตรีหมอลำ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน แสดงถึงรากเหง้าที่หยั่งลึกอิงกับวิถีชีวิต จนถึงโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ผ่านฝีมือนักดนตรีอีสานคนรุ่นใหม่ที่ นิทรรศการถูกจัดแสดงในลักษณะ Interactive Exhibition ชวนผู้เข้าชมฟังเพลงและเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชั่นและวัตถุจัดแสดง

Tag:#MusicandSoundSolution #StoryCuration #CreativeConcept  #Experience Design #Exhibition

โครงการ Isan Music Platform

ลูกค้า: TCDC Khon Kaen

คอนเซป: สร้างฐานข้อมูลทางดนตรีหมอลำ โดยเฉพาะลำเพลิน เพื่อทำความเข้าใจถึงความผูกพันที่หมอลำมีต่อวิถีชีวิต รวมถึงสร้างโอกาสในการอนุรักษ์ ต่อยอด เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงในภาคอีสาน

กระบวนการ: กระบวนการแบ่งออกเป็น 3 ฝั่ง ได้แก่ ฝั่งผู้บริโภค ศิลปิน และผู้ผลิตเครื่องดนตรี โดยโครงการนี้เน้นการเก็บเชิงลึกผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อทำความเข้าใจความผูกพันระหว่างลำเพลินกับวิถีชีวิตของคนอีสาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการสร้างสรรค์ต่อยอด โดยศิลปินผู้ให้สัมภาษณ์ได้แก่ พ่อทองใส ทับถนน มือพิณไฟฟ้าคนแรกของประเทศไทย พ่อป. ฉลาดน้อย ศิลปินแห่งชาติ พ่อสําราญ บุปผาวาส นักแซกโซโฟนลำเพลินคนแรกของประเทศไทย คณะอัศวิน ดาวรุ่ง ผู้สืบทอดลำเพลินตั้งแต่ยุคดั้งเดิม พ่อบุญมา เขาวง อาจารย์มือพิณตาบอดผู้ดัดแปลงลำเพลินให้มีลวดลายเอกลักษณ์เฉพาะ ฯลฯ และชุมชนบ้านท่าเรือ แหล่งผลิตเครื่องดนตรีอีสานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Tag: #MusicandSoundSolution #StoryCuration #DesignProcess #CulturalResearch #CommunicationDesign

Regional Dialogue on Indigenous Youth Social Entrepreneurship

ลูกค้า: UNDP Regional

คอนเซป: กิจกรรมสร้างเครือข่ายและอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในกลุ่มชาติพันธ์ุ โดย Hear & Found เป็นผู้นำเวิร์คชอปหัวข้อ Storytelling สำหรับการนำเสนอโครงการหรือแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ รวมถึงจัดแสดงดนตรีชนเผ่าปกาเกอะญอ โดยศิลปิดิปุ๊นุ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวกลุ่มชาติพันธุ์ไทยผ่านดนตรี และเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ในอาเซียน

Tag: #MusicandSoundSolution #MusicEvent #DesignProcess

Your Nature Sound Collection ภายใต้โครงการ "คิดถึงอ้อมกอด ธรรมชาติ" โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

จำนวนผู้เข้าร่วม: 30 คน

พาร์ทเนอร์: บริษัท พราวด์ พราวด์ จำกัด

คอนเซป: เส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ผ่านกิจกรรม Field Recording ชวนนักท่องเที่ยวเดินป่าชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมอัดเสียงธรรมชาติกลับเป็นของที่ระลึก รวมถึงได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวมอญ ณ หมู่บ้านพุองกะ

Tag:  #CreativeConcept #StoryCuration #Workshop #Tourism

Sonic Elements: Metal theme, sound installation design and setup at Moobaan Wonder

ลูกค้า: Wonderfruit Festival

คอนเซป: ออกแบบระบบเสียง สร้างมิติในการรับรู้ให้กับผู้เข้าชมงาน คล้องไปกับสภาพพื้นที่และคอนเซปที่มีเหล็กเป็นโครงสร้างหลัก โดยงานนี้ได้ทำการออกแบบประสบการณ์การฟัง การเลือกใช้เครื่องเสียงให้สอดคล้องกับตัวงาน รวมถึงงานติดตั้งและรื้อถอน

Tag: #MusicandSoundSolution

Hello Local - Website Design

ลูกค้า: บริษัท บอร์น ดิสติงค์ชั่น จำกัด

คอนเซป: ออกแบบเว็บไซต์พร้อมทำเนื้อหานำเสนอแหล่งท่องเที่ยวชนบทและประสบการณ์ในมุมมองที่แตกต่าง ผ่านการคัดสรรเนื้อหาและถ่ายทอดเรื่องราวพื้นถิ่นเชิงลึกที่อิงกับไลฟ์สไตล์ของคนเมือง

Tag: #CommunicationDesign  #CulturalResearch #StoryCuration #WebDesign

Need help finding the right song?

We will find the perfect song for your project. For free.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop